โรงเรียนสิริรัตนาธร

Sirirattanathorn School

บุคลากรอื่นๆ

นายอดุลย์ บุตรประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางหทัยรัตน์ บุตรประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานสมาคมโรงเรียน

นางเพชรา ทับจีบ

หน้าที่ประจำห้องพยาบาล

นายวริศ กาญจนอุดมการ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียน

นางสาวชนากานต์ ศรบริสุทธิ์

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวธิดารัตน์ บุญปัญหา

เจ้าหน้าที่วิชาการ

Scroll to Top