โรงเรียนสิริรัตนาธร

Sirirattanathorn School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิภา บุญศรี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพนารัตน์ กู่สุดใจ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาริชาติ กลิ่นทอง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนารี สาโรวาท

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรินธร พุทธโม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหฤทัย แซ่จง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาณี รักษาสุข

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวปัทมา บุญมี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ พลค้อ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายอธิวัฒน์ เพ็งมาก

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพีรภัทร เมืองกลั่น

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจินดารัตน์ ยิ้มเจริญ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวอินทิรา โสชารี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวสรัญญา สินศิริ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวชมพูนุท บุบผะศิริ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายทศวรรษ แซ่จึง

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นายอรรถพันธ์ ประสมสิน

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางวารตี ภู่สวัสดิ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวปณิตา แซ่เจีย

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครู

นางสาวสิรินทิพย์ สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคชนัญ ดาพันธ์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภา สุโพธิ์พัฒน์

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์ ฆ้อนเที่ยงธรรม

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูอัตราจ้าง

นายธนภัทร แก้วใจดี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูอัตราจ้าง

นางสาวจารุกัญญ์ น้อยนา

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูอัตราจ้าง

ครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ English Program

Mr.Tobias Johansson

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Ms.Jenny Castro

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Mr.Rolly Agramon

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Mr.Gareth Ian Court

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Mrs.Dona Marcos

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Mr.Jordan butz Apa-ap

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Mr.Virgilio III Guintivano

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Ms.Sarah Layne Geronilla

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Mr.Wilfred Castillo Madande Jr

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

ครูชาวต่างชาติ Regular Program

Ms.Joan Arzagon

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Ms.Claire Sargento

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Ms.Sheila Mae Agramon

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ครูผู้สอน

Scroll to Top